Technik Bhp

Międzynarodowa Akademia Kosmetyki i Biznesu Cosmobelle kształci na najwyższym, europejskim poziomie spełniającym normy unijne.

Odpowiednie warunki pracy to nie tylko dbałość o wygodę dla pracowników, ale także dbałość o zachowanie bezpieczeństwa zatrudnionych, by uniknąć wielu zagrożeń na stanowisku pracy. Każda firma musi spełniać ustalone normy, aby zgodnie z prawem mogła funkcjonować. Technik BHP to kierunek dla osób chcących zawodowo zająć się zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Międzynarodowa Akademia Kosmetyki i Biznesu Cosmobelle jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, posiada uprawnienia szkoły publicznej i realizuje program ministerialny poszerzony o program autorski, który pozwala absolwentom na sprostanie wymaganiom rynku.

Szkoła realizuje program MEN dla zawodu TECHNIK GEODETA 325509.

Słuchacze zapoznają się z zagadnieniami teoretycznymi zgodnie z programem nauczania.

PRZEDMIOTY NAUCZANIA:
Podstawy mechaniki, konstrukcji budowy maszyn i rysunku technicznego
– Techniki wytwarzania z materiałoznawstwem  
– Podstawy statystyki, ekonomiki i organizacji
– Toksykologia
– Podstawy ergonomii i fizjologii pracy
– Prawna ochrona pracy
– Techniczne bezpieczeństwo pracy
– Analiza i ocena zagrożeń
– Szkolenie i popularyzacja zagadnień BHP
– Ochrona środowiska naturalnego i ochrona przeciwpożarowa
– Użytkowanie komputera
– Podstawy przedsiębiorczości
– Podstawy psychologii i socjologii
– Język angielski zawodowy
– Praktyka zawodowa

Innowacyjne zaplecze naukowe, autorski program, nowoczesne systemy kształcenia gwarantują wysoki poziom zajęć oraz komfortowe warunki nauki.

CELE KSZTAŁCENIA w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy jest przygotowanie absolwenta do tego aby potrafił:
– przeprowadzać kontrole w zakładzie pracy pod względem przestrzegania zasad i przepisów BHP
– sporządzać okresowe analizy warunków BHP
– stwierdzać występujące zagrożenia w zakładzie pracy
– przygotowywać wnioski dotyczące poprawy stanu BHP w analizowanych przedsiębiorstwach
– doradzać w doborze środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
– opracowywać plany modernizacji zakładu pracy dotyczące rozwiązań BHP
– doradzać i opracowywać wewnętrzne zarządzenia, instrukcje i regulaminy dotyczące BHP
– badać przyczyny wypadków w pracy
– prowadzić rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych
– dokonywać oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem określonych prac

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Absolwenci mogą pracować we wszystkich zakładach pracy na stanowisku inspektora bhp oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w celu prowadzenia edukacji z zakresu przepisów bhp.
Miejsca pracy dla technika BHP:
– Państwowa Inspekcja Pracy
– Państwowa Inspekcja Sanitarna
– Urzędy Dozoru Technicznego
– firmy zajmujące się organizacją szkoleń z zakresu BHP
– służby BHP

NAUKA
trwa 2 lata tj. 4 semestry

ZAJĘCIA
odbywają się w systemie zaocznym w ekskluzywnym, profesjonalnie wyposażonym obiekcie posiadającym multimedialne sale dydaktyczne oraz pracownie.

Absolwenci uzyskują tytuł: TECHNIK BHP

* kierunek zostanie uruchomiony gdy zbierze się odpowiednia ilość osób