Międzynarodowa Akademia Kosmetyki i Biznesu Cosmobelle kształci na najwyższym, europejskim poziomie spełniającym normy unijne.

Geodezja ma szczególne znaczenie w rozwoju wielu dziedzin społeczno-gospodarczych kraju. Planowanie przestrzenne miast i osiedli, urbanizacja i budownictwo, urządzanie terenów rolnych, gospodarka gruntami, szacowanie nieruchomości, kształtowanie i ochrona środowiska wymagają prac geodezyjnych, sporządzania map i dokumentacji, geodezyjnej obsługi inwestycji przemysłowych, pomiarów do celów ewidencji przemysłowych, pomiarów do celów ewidencji gruntów i budynków.

Międzynarodowa Akademia Kosmetyki i Biznesu Cosmobelle jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, posiada uprawnienia szkoły publicznej i realizuje program ministerialny poszerzony o program autorski, który pozwala absolwentom na sprostanie wymaganiom rynku.

Szkoła realizuje program MEN dla zawodu Technik geodeta 311104.

Słuchacze zapoznają się z zagadnieniami teoretycznymi zgodnie z programem nauczania.
Przedmioty nauczania:

  • Geodezja ogólna
  • Geodezja inżynieryjna
  • Geodezja w gospodarce nieruchomościami
  • Fotogrametria
  • Informatyka geodezyjna i kartograficzna
  • Podstawy przedsiębiorczości
  • Język angielski zawodowy
  • Praktyka zawodowa

Innowacyjne zaplecze naukowe, autorski program, nowoczesne systemy kształcenia gwarantują wysoki poziom zajęć oraz komfortowe warunki nauki.

Celem kształcenia w zawodzie technik geodeta jest przygotowanie absolwenta do tego aby potrafił:
– przeprowadzać wywiad geodezyjny w terenie
– prowadzić geodezyjną obsługę budowy obiektów budowlanych
– dokonywać pomiarów geodezyjnych
– opracowywać plany przestrzennego zagospodarowania terenu
– tworzyć plany realizacyjne obiektów budowlanych
– sporządzać kosztorysy prac geodezyjnych
– prowadzić dokumentację techniczną i rozliczeniową wykonanych prac
– opracowywać i rysować mapy
– prowadzić ewidencję gruntów i budynków
– wykonywać rozgraniczenia, podziały, scalenia i wywłaszczenia nieruchomości
– inwentaryzować sieci technicznego uzbrojenia terenu oraz obiektów zabytkowych
– stosować obowiązujące przepisy prawa geodezyjnego i kartograficznego
– prowadzić obsługę administracyjną ludności w zakresie geodezji, kartografii
– prowadzić i aktualizować dane państwowego zasobu geodezyjnego kartograficznego.
– obsługiwać komputerowe programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej
– zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą

Perspektywy zawodowe
Możliwości podjęcia pracy w:
– przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych
– ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
– urzędach administracji publicznej
– prowadząc własną działalność gospodarczą

Nauka
trwa 2 lata tj. 4 semestry

Zajęcia
odbywają się w systemie zaocznym w ekskluzywnym, profesjonalnie wyposażonym obiekcie posiadającym multimedialne sale dydaktyczne oraz pracownie.

Absolwenci uzyskują tytuł: TECHNIK GEODETA

* kierunek zostanie uruchomiony gdy zbierze się odpowiednia ilość osób