Technik Administracji

Międzynarodowa Akademia Kosmetyki i Biznesu Cosmobelle kształci na najwyższym, europejskim poziomie spełniającym normy unijne.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej stale rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę urzędniczą. Absolwenci znajdują zatrudnienie w urzędach administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli, a także w firmach, gdzie potrzebni są pracownicy umiejący poruszać się wśród zawiłości związanych z załatwianiem spraw w urzędach.

Międzynarodowa Akademia Kosmetyki i Biznesu Cosmobelle jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, posiada uprawnienia szkoły publicznej i realizuje program ministerialny poszerzony o program autorski, który pozwala absolwentom na sprostanie wymaganiom rynku.

Szkoła realizuje program MEN dla zawodu TECHNIK ADMINISTRACJI 334306.

Słuchacze zapoznają się z zagadnieniami teoretycznymi zgodnie z programem nauczania.

PRZEDMIOTY NAUCZANIA:
Podstawy wiedzy o państwie i prawie
– Prawo cywilne
– Prawo administracyjne
– Postępowanie administracyjne
– Prawo finansów publicznych
– Prawo gospodarcze
– Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
– Gospodarka i gospodarowanie
– Zarys statystyki
– Rachunkowość i analiza ekonomiczna
– Socjologia i psychologia społeczna
– Podstawy przedsiębiorczości
– Technika biurowa
– Organizacja pracy biurowej
– Język angielski zawodowy
– Praktyka zawodowa
– Specjalizacja

Innowacyjne zaplecze naukowe, autorski program, nowoczesne systemy kształcenia gwarantują wysoki poziom zajęć oraz komfortowe warunki nauki.

CELE KSZTAŁCENIA Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik administracji potrafi:
– stosować obowiązujące procedury obiegu informacji w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach,
– prowadzić korespondencję, opracowywać sprawozdania, protokoły i notatki służbowe,
– udzielać informacji o zasadach funkcjonowania administracji publicznej,
– przygotowywać narady, zebrania, konferencje i sesje,
– gromadzić informacje niezbędne do wydawania decyzji administracyjnych,
– posługiwać się podstawowymi metodami analizy ekonomicznej i finansowo-księgowej,
– posługiwać się dokumentacją księgową,
– prowadzić ewidencję finansowo-księgową jednostek organizacyjnych,
– użytkować urządzenia i sprzęt biurowy,
– przechowywać akta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
– stosować przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych,
– przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Nauczanie na kierunku technika administracji daje przygotowanie o charakterze zawodowym szerokoprofilowym. Technik administracji może być zatrudniony w:
– administracji państwowej, rządowej, specjalnej, samorządowej
– administracji podmiotów gospodarczych
– jednostkach samorządu terytorialnego
– samorządach zawodowych i gospodarczych
– przedsiębiorstwach, zakładach usługowych
– organizacjach europejskich
– organach szeroko rozumianych organizacji społecznych
– zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji

NAUKA
trwa 2 lata tj. 4 semestry

ZAJĘCIA
odbywają się w systemie zaocznym w ekskluzywnym, profesjonalnie wyposażonym obiekcie posiadającym multimedialne sale dydaktyczne oraz pracownie

Absolwenci uzyskują tytuł: TECHNIK ADMINISTRACJI

* kierunek zostanie uruchomiony gdy zbierze się odpowiednia ilość osób