Opiekun Medyczny

Międzynarodowa Akademia Kosmetyki i Biznesu Cosmobelle kształci na najwyższym, europejskim poziomie spełniającym normy unijne.

Nowy przyszłościowy zawód medyczny! Jeśli lubisz opiekować się innymi, sprawia Ci to satysfakcję i czujesz chęć niesienia pomocy innym wybierz roczny kierunek, który umożliwi Ci zdobycie państwowych uprawnień do wykonywania zawodu.

Międzynarodowa Akademia Kosmetyki i Biznesu Cosmobelle jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, posiada uprawnienia szkoły publicznej i realizuje program ministerialny poszerzony o program autorski, który pozwala absolwentom na sprostanie wymaganiom rynku.

Szkoła realizuje program MEN dla zawodu OPIEKUN MEDYCZNY 532102.

Słuchacze zapoznają się z zagadnieniami teoretycznymi zgodnie z programem nauczania.

PRZEDMIOTY NAUCZANIA:
Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
– Anatomia, fizjologia i patologia
– Zdrowie publiczne
– Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
– Pracownia zabiegów higienicznych
– Podstawy prawa i ekonomiki
– Zajęcia praktyczne
– Język angielski zawodowy
– Praktyka zawodowa

Innowacyjne zaplecze naukowe, autorski program, nowoczesne systemy kształcenia gwarantują wysoki poziom zajęć oraz komfortowe warunki nauki.

CELE KSZTAŁCENIA w zawodzie opiekun medyczny są związane z przygotowaniem absolwenta do tego aby potrafił:
rozpoznawać problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej
– współpracować z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad osobą chorą i niesamodzielną
– pomagać pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich
– opiekować się osobą chorą i niesamodzielną zgodnie z zaleceniem lekarza lub pielęgniarki
– pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb związanych z utrzymaniem ciała w czystości
– wykonywać zabiegi higieniczne u osoby chorej i niesamodzielnej
– pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb związanych z odżywianiem, wydalaniem, w utrzymaniu aktywności ruchowej, w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego
– pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w adaptacji do warunków życia w szpitalu oraz zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością
– pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w komunikowaniu się z rodziną zespołem opiekuńczym i terapeutycznym oraz z innymi pacjentami
– udzielać wsparcia emocjonalnego osobie chorej i niesamodzielnej oraz jej rodzinie
– udzielać pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego
– popularyzować zachowania prozdrowotne
– dokumentować wykonane zabiegi higieniczne
– obsługiwać komputerowe programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej
– zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą

PERSPEKTYWY ZAWODOWE Nauczanie na kierunku opiekun medyczny daje przygotowanie o charakterze zawodowym szerokoprofilowym. Opiekun medyczny może być zatrudniony w:
w oddziałach szpitalnych: oddział chorób wewnętrznych, geriatrii, ortopedyczno-rehabilitacyjny, neurologii
– zakładach pielęgniarsko-opiekuńczych
– zakładach opiekuńczo-leczniczych
– szpitalach opieki długoterminowej
– domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych ruchowo
– sanatoriach
– hospicjach

NAUKA
trwa 1 rok tj. 2 semestry

ZAJĘCIA
odbywają się w systemie zaocznym w ekskluzywnym, profesjonalnie wyposażonym obiekcie posiadającym multimedialne sale dydaktyczne oraz pracownie.

Absolwenci uzyskują tytuł: OPIEKUN MEDYCZNY

* kierunek zostanie uruchomiony gdy zbierze się odpowiednia ilość osób