REGULAMIN SZKOLEŃ AKADEMII COSMOBELLE

 1. Organizatorem szkoleń jest firma CosmoBelle Teresa Seemann z siedzibą w Tychach ul. Barona 30, która jest jednostką szkoleniową posiadającą wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, numer ewidencyjny 2.24/00216/2006

 2. Zgłoszenia na szkolenia można dokonać:

  – telefonicznie : 500 634 005

  – poprzez email: szkolenia@cosmobelle.pl

  – osobiście w sekretariacie (po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym)

 3. Uczestnikiem szkolenia może być osoba, która spełnia wymagania formalne (ukończone 18 lat, niezbędne wykształcenie lub doświadczenie przy kursach zaawansowanych).

 4. Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest wpłata zadatku (wyjątek punkt 10 regulaminu) na poczet rezerwacji miejsca, w terminie oraz w kwocie uzgodnionej z Organizatorem, na podany przez niego numer rachunku. W tytule przelewu należy podać temat szkolenia, imię i nazwisko Uczestnika oraz ustalony termin szkolenia. Kwota zadatku jest odliczana od kwoty głównej podczas finalnego rozliczenia.

 5. Dokonując wpłaty zadatku za szkolenie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zgadza się z jego treścią.

 6. Uczestnik po dokonaniu wpłaty zadatku na konto Organizatora, uzyska mailowe potwierdzenie otrzymania określonej wpłaty.

 7. Uczestnik pozostałą część kosztu szkolenia opłaca w formie gotówkowej w pierwszym dniu szkolenia przed jego rozpoczęciem.
  Możliwe jest wcześniejsze opłacenie całego szkolenia, za pomocą przelewu bankowego.
  Podstawą do uznania zapłaty za szkolenie, jeżeli w dniu szkolenia Organizator nie odnotował wpłaty na koncie, jest okazanie potwierdzenia dokonania przelewu.

 8. Osoba, która zapisała się na szkolenie, a nie dokonała wpłaty zadatku w wyznaczonym przez Organizatora terminie, może zostać skreślona z listy uczestników.

 9. Uczestnik ma prawo do zmiany terminu szkolenia do 2 tygodni przed jego planowaną datą, bez utraty zadatku. W takim przypadku Uczestnik winien ustalić nowy termin szkolenia z Organizatorem.

 10. Jeżeli szkolenie nie może się odbyć z przyczyn niezależnych od Uczestnika i poinformuje o tym fakcie Organizatora najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, zadatek zostaje w całości zwrócony na konto Uczestnika w terminie 14 dni roboczych od daty przekazania informacji o odwołaniu szkolenia.

 11. W przypadku bezzasadnej rezygnacji Uczestnika ze szkolenia lub nie stawienia się na szkolenie, zadatek nie podlega zwrotowi.

 12. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia z przyczyn niezależnych. W powyższej sytuacji Organizator wyznaczy nowy termin szkolenia.

 13. W dniu szkolenia należy przedstawić Organizatorowi dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe Uczestnika (w przypadku kursów dla zaawansowanych).

 14. W cenie szkolenia Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe w formie skryptu oraz wyznaczoną ilość preparatu dla każdego Uczestnika szkolenia do wykorzystania podczas szkolenia.

 15. Wszystkie szkolenia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanego szkoleniowca Cosmobelle i odbywają się indywidualnie lub w małych grupach.

 16. Zajęcia odbywają się w siedzibie Organizatora kursu lub w innym miejscu uprzednio wyznaczonym przez Organizatora.

 17. Organizator kursu nie dokonuje zwrotu za niewykorzystane świadczenia w czasie trwania szkolenia wynikłe z winy Uczestnika.

 18. W sytuacji wystąpienia zdarzeń losowych uniemożliwiających Uczestnikowi kontynuacji udziału w szkoleniu, zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania Organizatora o tym fakcie.

 19. Przerwy w szkoleniu ustalone są indywidualnie przez prowadzącego w zależności od realizowanego tematu szkolenia.

 20. Organizator umożliwia Uczestnikom szkolenia nieograniczone korzystanie z zaplecza socjalnego (kawa, herbata, cukier, woda oraz mleko).

 21. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest stosować bezwzględne zasady higieny osobistej i zawodowej, jak również do przestrzegania przepisów BHP oraz PPOŻ.

 22. Uczestnik szkolenia na terenie pracowni kosmetycznej zobowiązany jest do posiadania oraz korzystania z fartuszka kosmetycznego oraz obuwia zmiennego.

 23. Podczas wykonywania części praktycznej szkolenia, Uczestnicy wykonują zabiegi naprzemiennie na sobie, o ile nie ma przeciwwskazań do wykonania danego zabiegu kosmetycznego.

 24. Uczestnik szkolenia może posiadać własną modelkę, celem wykonania zabiegów podczas części praktycznej szkolenia. Modelki nie uczestniczą w szkoleniu w części teoretycznej.

 25. Organizator może zorganizować nieodpłatnie modelkę, celem wykonania zabiegów podczas części praktycznej szkolenia za wyjątkiem szkoleń z zakresu Makijażu Permanentnego oraz Kosmetologii Estetycznej gdzie za zorganizowanie modelek pobierana jest opłata ustalona indywidualnie z Uczestnikiem szkolenia.

 26. W przypadku uszkodzenia aparatury wyposażenia pracowni, dokonanego przez samowolne ćwiczenia bez nadzoru prowadzącego, Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną.

 27. W przypadku zaginięcia elementów wyposażenia lub innych przedmiotów będących na wyposażeniu pracowni, bez możliwości wskazania osoby winnej, odpowiedzialność materialna przypada w równych częściach na wszystkich Uczestników i prowadzącego zajęcia.

 28. Z chwilą zauważenia czynności określonych w punkcie 25 i 26 oraz wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu aparatury pracowni Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie prowadzącego zajęcia.

 1. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zaginięcie rzeczy osobistych Uczestnika.

 1. Wszelkie materiały udostępniane i prezentowane Uczestnikom w ramach szkoleń lub znajdujące się na stronie internetowej www.cosmobelle.pl stanowią własność intelektualną ich twórców i są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być powielane, reprodukowane, udostępniane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Organizatora.

 1. Każdy Uczestnik, biorąc udział w szkoleniu, oświadcza, że wyraża zgodę na fotografowanie i nagrywanie przebiegu szkolenia oraz późniejszą publikację zdjęć i nagrań ze szkolenia, a także na użycie jego wizerunku i głosu. Zdjęcia i nagrania oraz inne materiały audiowizualne z przebiegu szkolenia będą wykorzystywane wyłącznie przez Organizatora w celach marketingowych i nie będą udostępniane w żadnej formie osobom trzecim.

 1. Koszt egzaminu oraz ewentualnego egzaminu poprawkowego wliczony jest w cenę szkolenia. W sytuacji konieczności ustalenia kolejnych terminów poprawkowych, koszt egzaminu wynosi 50zł.

 2. Po ukończeniu kursu Uczestnik otrzymuje Zaświadczenie na druku MEN i Certyfikat CSC, który zaświadcza o posiadaniu odpowiednich kwalifikacji do przeprowadzania profesjonalnych zabiegów. Dokumenty wydawane są w dniu zakończenia szkolenia lub wysyłane pocztą na wskazany przez Uczestnika adres w Formularzu Zgłoszeniowym do 14 dni roboczych.

 1. W cenę szkolenia wchodzi 1 sztuka Certyfikatu CSC. Każdy kolejny dokument (np. w wersji obcojęzycznej lub duplikatu), to koszt 50zł/szt.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji czasu trwania szkolenia oraz jego planu, w zależności od liczby uczestników obecnych na danym szkoleniu oraz tempa omawianych zagadnień, z zachowaniem pełnej objętości programu szkolenia.

 3. Wszelkie pytania dotyczące organizacji szkoleń uczestnik kieruje do osoby wskazanej poprzez pracownika w dniu rozpoczęcia szkolenia.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (art. 12-14 RODO)

25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Informujemy o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Jakie dane przetwarzamy?

Dane osobowe, które są zbierane w ramach realizacji obsługi klienta COSMOBELLE (są to m.in. imię, nazwisko, telefon, informacja o stanie zdrowia, dane o przeprowadzonych zabiegach itp.) oraz zabezpieczenia naszych interesów, jako firmy (monitoring). Dane przetwarzamy w trakcie trwania „umowy” oraz po jej zakończeniu jeżeli jesteśmy to tego zobligowani innymi przepisami prawa.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest: Teresa Seemann, prowadząca jednoosobową działalność pod nazwą COSMOBELLE Teresa Seemann, 43-100 Tychy ul. Barona 30.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

W celu realizacji Państwa zamówienia oraz w celach obsługowych w tym zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust.1b RODO + art. 9 Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych – są to dane o przebytych chorobach, zdrowiu potrzebne do wykonania niektórych zabiegów.)

W celu ochrony naszych interesów oraz mienia / przetwarzanie wizerunku poprzez monitoring wizyjny. (art. 6. Ust 1f RODO – prawnie uzasadniony interes).

W celu realizacji obowiązków prawnych tj. wystawianie rachunków/faktur, rozpatrywanie reklamacji (art. 6 ust. 1c RODO)

W celu marketingu usług własnych oraz podmiotów współpracujących (art. 6 ust. 1a RODO) – tylko po wyrażeniu Twojej zgody na takie działania.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprzeciwu, sprostowania, usunięcia (całkowitego lub częściowego) lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że nasza firma narusza, bądź naruszyła przepisy prawa w temacie Ochrony Danych Osobowych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty usług, z których korzystasz np. formularze, karty pacjenta/zabiegu).

Wyrażenie tej zgody jest obowiązkowe w celu realizacji świadczenia usług, wchodząc do pomieszczeń naszej firmy zgadzasz się na rozpoczęcie przetwarzania danych – podczas rozpoczęcia przyjmowania zamówienia zostaniesz poproszony o udzielenie zgody w formie pisemnej.

Możesz ją dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

MONITORING WIZYJNY

Przechowywany jest przez okres do 30 dni, służy zabezpieczeniu interesów właściciela przedsiębiorstwa zarówno tych materialnych, jak i niematerialnych. Zapisane materiały udostępniane są tylko i wyłącznie na prośbę organów ścigania tj. Policja, Prokuratura na pisemny wniosek ww. organów.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych / DPO działającego na rzecz Administratora Danych Osobowych: biuro@cosmobelle.pl – Pani Justyna Bielas.