baner-1-blackfiltr
 1. Organizatorem szkoleń jest firma CosmoBelle Teresa Seemann z siedzibą w Tychach ul. Barona 30, która jest jednostką szkoleniową posiadającą wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, numer ewidencyjny 2.24/00216/2006
 2. Zgłoszenia na szkolenia można dokonać:
  – telefonicznie : 500 634 005
  – poprzez email: szkolenia@cosmobelle.pl
  – osobiście w sekretariacie (po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym)
 3. Uczestnikiem szkolenia może być osoba, która spełnia wymagania formalne (ukończone 18 lat, niezbędne wykształcenie lub doświadczenie przy kursach zaawansowanych).
 4. Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest wpłata zadatku (wyjątek punkt 10 regulaminu) na poczet rezerwacji miejsca, w terminie oraz w kwocie uzgodnionej z Organizatorem, na podany przez niego numer rachunku. W tytule przelewu należy podać temat szkolenia, imię i nazwisko Uczestnika oraz ustalony termin szkolenia. Kwota zadatku jest odliczana od kwoty głównej podczas finalnego rozliczenia.
 5. Dokonując wpłaty zadatku za szkolenie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zgadza się z jego treścią.
 6. Uczestnik po dokonaniu wpłaty zzadatku na konto Organizatora, uzyska mailowe potwierdzenie otrzymania określonej wpłaty.
 7. Uczestnik pozostałą część kosztu szkolenia opłaca w formie gotówkowej w pierwszym dniu szkolenia przed jego rozpoczęciem.
  Możliwe jest wcześniejsze opłacenie całego szkolenia, za pomocą przelewu bankowego.
  Podstawą do uznania zapłaty za szkolenie, jeżeli w dniu szkolenia Organizator nie odnotował wpłaty na koncie, jest okazanie potwierdzenia dokonania przelewu.
 8. Osoba, która zapisała się na szkolenie, a nie dokonała wpłaty zadatku w wyznaczonym przez Organizatora terminie, może zostać skreślona z listy uczestników.
 9. Uczestnik ma prawo do zmiany terminu szkolenia do 2 tygodni przed jego planowaną datą, bez utraty zadatku. W takim przypadku Uczestnik winien ustalić nowy termin szkolenia z Organizatorem.
 10. Jeżeli szkolenie nie może się odbyć z przyczyn niezależnych od Uczestnika i poinformuje o tym fakcie Organizatora najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, zadatek zostaje w całości zwrócony na konto Uczestnika w terminie 14 dni roboczych od daty przekazania informacji o odwołaniu szkolenia.
 11. W przypadku bezzasadnej rezygnacji Uczestnika ze szkolenia lub nie stawienia się na szkolenie, zadatek nie podlega zwrotowi.
 12. W dniu szkolenia należy przedstawić Organizatorowi dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe Uczestnika (w przypadku kursów dla zaawansowanych).
 13. W cenie szkolenia Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe w formie skryptu oraz wyznaczoną ilość preparatu dla każdego Uczestnika szkolenia do wykorzystania podczas szkolenia.
 14. Wszystkie szkolenia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanego szkoleniowca Cosmobelle i odbywają się indywidualnie lub w małych grupach.
 15. Zajęcia odbywają się w siedzibie Organizatora kursu lub w innym miejscu uprzednio wyznaczonym przez Organizatora.
 16. Organizator kursu nie dokonuje zwrotu za niewykorzystane świadczenia w czasie trwania szkolenia wynikłe z winy Uczestnika.
 17. W sytuacji wystąpienia zdarzeń losowych uniemożliwiających Uczestnikowi kontynuacji udziału w szkoleniu, zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania Organizatora o tym fakcie.
 18. Przerwy w szkoleniu ustalone są indywidualnie przez prowadzącego w zależności od realizowanego tematu szkolenia.
 19. Organizator umożliwia Uczestnikom szkolenia nieograniczone korzystanie z zaplecza socjalnego (kawa, herbata, cukier, woda oraz mleko).
 20. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest stosować bezwzględne zasady higieny osobistej i zawodowej, jak również do przestrzegania przepisów BHP oraz PPOŻ.
 21. Uczestnik szkolenia na terenie pracowni kosmetycznej zobowiązany jest do posiadania oraz korzystania z fartuszka kosmetycznego oraz obuwia zmiennego.
 22. Podczas wykonywania części praktycznej szkolenia, Uczestnicy wykonują zabiegi naprzemiennie na sobie, o ile nie ma przeciwwskazań do wykonania danego zabiegu kosmetycznego.
 23. Uczestnik szkolenia może posiadać własną modelkę, celem wykonania zabiegów podczas części praktycznej szkolenia. Modelki nie uczestniczą w szkoleniu w części teoretycznej.
 24. Organizator może zorganizować nieodpłatnie modelkę, celem wykonania zabiegów podczas części praktycznej szkolenia za wyjątkiem szkoleń z zakresu Makijażu Permanentnego oraz Kosmetologii Estetycznej gdzie za zorganizowanie modelek pobierana jest opłata ustalona indywidualnie z Uczestnikiem szkolenia.
 25. W przypadku uszkodzenia aparatury wyposażenia pracowni, dokonanego przez samowolne ćwiczenia bez nadzoru prowadzącego, Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną.
 26. W przypadku zaginięcia elementów wyposażenia lub innych przedmiotów będących na wyposażeniu pracowni, bez możliwości wskazania osoby winnej, odpowiedzialność materialna przypada w równych częściach na wszystkich Uczestników i prowadzącego zajęcia.
 27. Z chwilą zauważenia czynności określonych w punkcie 25 i 26 oraz wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu aparatury pracowni Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie prowadzącego zajęcia.
 28. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zaginięcie rzeczy osobistych Uczestnika.
 29. Wszelkie materiały udostępniane i prezentowane Uczestnikom w ramach szkoleń lub znajdujące się na stronie internetowej www.cosmobelle.pl stanowią własność intelektualną ich twórców i są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być powielane, reprodukowane, udostępniane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Organizatora.
 30. Każdy Uczestnik, biorąc udział w szkoleniu, oświadcza, że wyraża zgodę na fotografowanie i nagrywanie przebiegu szkolenia oraz późniejszą publikację zdjęć i nagrań ze szkolenia, a także na użycie jego wizerunku i głosu. Zdjęcia i nagrania oraz inne materiały audiowizualne z przebiegu szkolenia będą wykorzystywane wyłącznie przez Organizatora w celach marketingowych i nie będą udostępniane w żadnej formie osobom trzecim.
 31. Koszt egzaminu oraz ewentualnego egzaminu poprawkowego wliczony jest w cenę szkolenia. W sytuacji konieczności ustalenia kolejnych terminów poprawkowych, koszt egzaminu wynosi 50zł.
 32. Po ukończeniu kursu Uczestnik otrzymuje Zaświadczenie na druku MEN i Certyfikat CSC, który zaświadcza o posiadaniu odpowiednich kwalifikacji do przeprowadzania profesjonalnych zabiegów. Dokumenty wydawane są w dniu zakończenia szkolenia lub wysyłane pocztą na wskazany przez Uczestnika adres w Formularzu Zgłoszeniowym do 14 dni roboczych.
 33. W cenę szkolenia wchodzi 1 sztuka Certyfikatu CSC. Każdy kolejny dokument (np. w wersji obcojęzycznej lub duplikatu), to koszt 50zł/szt.
 34. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji czasu trwania szkolenia oraz jego planu, w zależności od liczby uczestników obecnych na danym szkoleniu oraz tempa omawianych zagadnień, z zachowaniem pełnej objętości programu szkolenia.
 35. Wszelkie pytania dotyczące organizacji szkoleń uczestnik kieruje do osoby wskazanej poprzez pracownika w dniu rozpoczęcia szkolenia.