Katarzyna Wrzos

Psychodietetyk, specjalista od mikroskopowej anializy żywej kropli krwi

Psychodietetyk, doradca żywieniowy. Od kilku lat pro­wa­dzi indy­wi­du­alną prak­tykę doradz­twa psy­cho­die­te­tycz­nego, szkoli die­te­ty­ków i dorad­ców żywie­nio­wych z zakresu pro­mo­cji i marketingu. Pasjo­nuje się fito związ­kami oraz natu­ralną suple­men­ta­cją. Na bazie ame­ry­kań­skiego pro­gramu Weight Loss Chal­lenge pro­wa­dzi — Kursy Zdro­wego Odży­wia­nia. W CosmoBelle Clinic zajmuje się Mikroskopową Analizą Żywą Kropli Krwi, Analizą Wellness, poradami z zakresu dietetyki. Współprowadzi także projekt „Wymarzona sylwetka w 2 miesiące”, podczas którego pomaga uczestnikom nabrać zdrowych nawyków odżywiania, wykonuje analizę żywej kropli krwi, daje porady indywidualne w zakresie tworzenia indywidualnej diety oraz codziennego jadłospisu.  Kiedy jest pytana o to jaki jest jej główny cel pracy, odpowiada „aby klient polu­bił zdrowe odży­wia­nie”. Często powtarza, że dieta to spo­sób odży­wia­nia nie odchudzania. Prywatnie bardzo wesoło i energiczna osoba. Swoim podejściem do zdrowego stylu życia potrafi zarazić każdego z kim ma do czynienia.